• Handelsbetingelser (Privatkunder)

  Planke planke på ApS
  Rønne Alle 81
  7451 Sunds
  TLF: +45 60516405
  CVR: 39192012

  Betaling

  Planke planke på ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron.

  Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

  Alle beløb på hjemmesiden er insklusiv moms.
  Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
  Denmark – Kroner (DKK)

  Planke planke på ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

  Planke planke på ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

  Levering

  Leveringstiden for din ordre er 10-20 dage.

  Fortrydelsesret

  Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret. Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

  Varens stand ved returnering

  Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

  Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Planke planke på ApS at vurdere varens stand.

  Reklamationsret

  Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

  Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Planke planke på ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

  Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

  Planke planke på ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

  Ved returnering kontaktes virksomheden:

  Planke planke på ApS
  Rønne Alle 81
  7451 Sunds
  TLF: +45 60516405

  Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 • Salgs- og leveringsbetingelser (erhvervskunder)

  gældende for ethvert tilbud, salg og leverancer til forhandlere af nye og brugte varer leveret af Planke planke på ApS, CVR nr. 39132012

  Anvendelse:
  Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers accept af sælgers tilbud indebærer en accept af sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

  Basis for salg og levering i Danmark, Sverige, Norge og Finland er NLM 94 og NL 92 (udenfor Danmark, Sverige, Norge og Finland: Orgalime S2000, S2000S & SE01) der er gældende i det omfang, betingelserne ikke er fraveget i nedenstående:

  SPECIELLE BETINGELSER:

  Tegninger og beskrivelser:
  Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, tekniske og andre data anført i kataloger, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, målskitser og prislister er omtrentlige og uden forbindende. Planke planke på ApS forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som af Planke planke på ApS skønnes teknisk nødvendig.

  Tilbud:
  Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Planke planke på ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre eller tilbagekalde udestående tilbud.

  Ordrebekræftelse:
  Enhver ordre, herunder ordrer baseret på tilbud afgivet af Planke planke på ApS, skal være skriftligt bekræftet af Planke planke på ApS, for at bindende aftale om leverance er indgået.

  Priser:
  Alle priser er dagspriser i den angivne valuta. Planke planke på ApS er berettiget til at foretage ændring af priser, hvis der indtræffer ændringer i materialetilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser eller andre forhold udenfor Planke planke på ApS’ kontrol, herunder told, fragt og forsikringstakst mv.
  Alle priser er incl. moms

  Betaling:
  Betalingsbetingelserne for B2B kunder ved nysalg er netto 8 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Delleverancer kan faktureres løbende a conto. Ved for sen betaling betales morarenter 3 % over diskontoen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav. Ved betaling senere end den forannævnte betalingsdato påløber  der morarente 14 % p.a. over den til enhver tid gældende officielle danske diskonto, fra forfaldsdag og indtil betaling sker. Ved udsendelse af betalingserindringsskrivelse efter fakturaforfald pålægges et gebyr.

  Ejendomsforhold:
  Enhver leverance forbliver Planke planke på ApS’ ejendom, indtil den fulde købesum er erlagt.

  Forsikring:
  Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi til betaling er erlagt.

  Annullering:
  Annullering af ordre kan kun ske efter skriftlig aftale med Planke planke på ApS og mod betaling af Planke planke på ApS’ påløbne omkostninger. Returnering af leverede varer kan ikke ske, med mindre der træffes aftale med Planke planke på ApS herom og i så fald med et fradrag på mindst 10 % af varens værdi i returomkostninger.

  Levering:
  Sker ab fabrik og i henhold til Incoterms. Planke planke på ApS er uden ansvar, såfremt leveringstidspunktet ændres eller forsinkes på grund af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Planke planke på ApS ikke er herre over, fx brand, krig, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed mv. Vareleverancer kan af køber udsættes én gang med 8 ugers skriftligt varsel dog maksimum 3 måneder fra oprindelig leveringsdato.

  Misligholdelse:
  Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling eller modtagelse af varen, er Planke planke på ApS ikke forpligtet til levering, og Planke planke på ApS er i så fald berettiget til at annullere bekræftede ordrer og kræve erstatning.

  Reklamationer/undersøgelser:
  Køber skal, så snart det er muligt, foretage rimelig undersøgelse af det leverede og senest 14 dage senere have fremsendt en skriftlig reklamation til Planke planke på ApS. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved sådan undersøgelse.

  Ansvar for mangler:
  Planke planke på ApS er forpligtet til efter eget valg at foretage afhjælpning, omlevering eller at yde forholdsmæssigt afslag i prisen såfremt det/den leverede produkt/ydelse er mangelfuld(t). Planke planke på ApS’ forpligtelse i henhold til nærværende bestemmelse bortfalder ét år fra den dag leverancen anmeldes at være klar til afsendelse fra Planke planke på ApS.

  Er manglen af en art, hvor det efter Planke planke på ApS’ skøn ikke er hensigtsmæssigt at udføre afhjælpningen hos køber, eller hvor Planke planke på ApS skønner, at omlevering er nødvendig, skal køber returnere det købte/de dele, der er behæftet med mangler, således at Planke planke på ApS kan reparere eller udskifte delene eller foretage erstatningsleverancer.

  Mangelfulde dele, der udskiftes, tilhører Planke planke på ApS. Transport af mangelfulde dele til Planke planke på ApS sker for købers regning og risiko, mens transport af reparerede eller nye dele fra Planke planke på ApS til køber sker for Planke planke på ApS’ egen regning og risiko. Planke planke på ApS er ikke ansvarlig for mangler såfremt det leverede ikke er anvendt korrekt i henhold til de ved aftale forudsatte funktionsvilkår. Køber kan ikke overfor Planke planke på ApS påberåbe sig mangler ved materiale, der er leveret af køber eller af uafhængig tredjemand, eller ved en af køber forlangt konstruktion. Ligeledes kan køber ikke overfor Planke planke på ApS påberåbe sig mangler ved det leverede, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fra købers side, ændringer foretaget uden Planke planke på ApS’ skriftlige samtykke, fejl ved de af køber – efter skriftligt samtykke fra Planke planke på ApS – udførte reparationer, eller normalt slid eller forringelse.

  Produktansvar:
  Planke planke på ApS kan ikke gøres ansvarlig for produktansvar af nogen art.
  Planke planke på ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse.
  Planke planke på ApS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

  I relation til produktansvar i øvrigt henvises til NL 92/NLM 94 (udenfor Danmark, Sverige, Norge, Finland ORGALIME S2000, S2000S & SE01) med de begrænsninger der følger disse regelsæt.

  I den udstrækning Planke planke på ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Planke planke på ApS skadesløs i samme omfang, som Planke planke på ApS’ ansvar er begrænset efter de fire foregående stykker.

  Hvis tredjemand fremsætter krav mod Planke planke på ApS eller køber om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne straks skriftligt underrette den anden herom.

  Planke planke på ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

  Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog afgøres ved voldgift.

  Driftstab og lignende:
  I relation til krav rettet mod Planke planke på ApS i form af krav om konventionalbod henvises til NL 92/NLM 94 (udenfor Danmark, Sverige, Norge og Finland ORGALIME S2000, S2000S & SE01) hvoraf det fremgår, at Planke planke på ApS kun i særlige tilfælde hæfter for et sådant krav og da kun med et maksimeret beløb.

  Planke planke på ApS påtager sig i relation til mangler ved det leverede, forsinkelse, i produktansvarssager, samt i andre tilfælde intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab i øvrigt.

  Skulle Planke planke på ApS ved voldgift eller anden ret blive idømt et sådant ansvar, kan Planke planke på ApS’ ansvar ikke overstige DKK 500.000 pr. skade.

  Montage:
  Montage er ikke inkluderet i Planke planke på ApS’ tilbud, med mindre dette er udtrykkeligt anført. Det samme gælder alt bygningsarbejde, fundering og elektriske installationer. Forsinkes eller opholdes Planke planke på ApS’ mandskab på opstillingsstedet af Planke planke på ApS utilregnelige grunde betales de derved forbundne udgifter af køber.

  Voldgift:
  Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved en dansk voldgiftsret i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark. Alle retsspørgsmål, herunder bedømmelse af Planke planke på ApS’ eventuelle ansvar, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk lov. Processproget er dansk.

  Kunde- & Privatlivspolitik
  Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
  For at du kan indgå aftale med planke planke på ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
  Personoplysningerne registreres hos planke planke på ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
  Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
  Direktøren og de ansatte for planke planke på ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
  Den dataansvarlige i planke planke på ApS er: Martin Andresen
  Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
  Som registreret hos planke planke på ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@nicewood.dk.

  Cookies
  På www.nicewood.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
  Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

  Log-statistik
  Vi bruger en log-statistik på www.nicewood.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
  Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere planke planke på ApS’s hjemmeside.

  Klagemuligheder
  Klager over produkter kan sendes til:
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  www.forbrug.dk
  For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
  ec.europa.eu
  Ved klage skal vores email adresse angives: info@nicewood.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

  Marts 2018

Kontakt

Nicewood
Rønne Alle 81
7451 Sunds
Tlf: 60516405
E-mail: info@nicewood.dk
CVR: 39192012
Planke planke på ApS

Betal med

Nicewood-betalingslogoer

Følg os

0
  0
  Indkøbskurv
  Kurven er tomGå til shoppen